Eskiyen Türk Bayraklarını Yok Etme Kanunu

13 Şubat 2018 0 Yazar: tugrul

( Bilimsel Bilgiler uygulaması ile paylaşıldı)

Eskiyen Türk Bayraklarını Yok Etme Kanunu

Eskiyen, yıpranan, solmuş yada yırtılmış Türk bayrağını kafanıza göre yok edemeyeceğinizi eğer bunu yaparsanız ceza alabileceğinizi biliyor muydunuz?

Bununla ilgili bir kanun vardır ve bu yok etme işlemi belirlenmiş bir ekip tarafından belirlenmiş bir şekilde yapılmak zorundadır. Aşağıda bu kanunun detaylarını görebilirsiniz.

Yok Etme Usulü maddesinde kırmızı ile renklendirilmiş metinde nasıl yok edilmesi gerektiğinin detaylarını okuyabilirsiniz.

Resmi Gazete Tarihi: 08.06.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24426

ESKİMİŞ, SOLMUŞ, YIRTILMIŞ VE KULLANILAMAYACAK DURUMA GELMİŞ BAYRAKLARIN YOK EDİLMESİ

USUL VE ESASLARINI GÖSTERİR YÖNETMELİK

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmelik eskimiş, solmuş, yırtılmış ve kullanılamayacak duruma gelmiş bayrakların yok edilmesi usul ve esaslarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik, kamu kurum veya kuruluşlarının, gerçek veya tüzel kişilerin, dış temsilciliklerin ellerinde bulunan eskimiş, solmuş, yırtılmış ve kullanılamayacak duruma gelmiş bayrakların toplanması ve yok edilmesi usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik, 2893 sayılı Türk Bayrağı Kanununun 9 uncu maddesi gereğince Bakanlar Kurulunun 25/1/1985 tarihli ve 85/9034 sayılı kararı ile çıkarılan Türk Bayrağı Tüzüğünün 22/10/1999 tarihli ve 99/13554 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişik 38 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen bayrak; kullanılamayacak duruma gelmiş Türk Bayrağı anlamına gelir.

Bayrakların Toplanması

Madde 5- Eskimiş, solmuş, yırtılmış ve kullanılamayacak duruma gelmiş olan bayrakları elinde bulunduran gerçek veya tüzel kişiler ile resmi kurum ve kuruluşlar bu bayrakları ilçelerde kaymakamlığa, illerde valiliğe, yurt dışında büyükelçilik veya başkonsolosluklara teslim ederler.

(Mülga ikinci fıkra:RG-18/8/2010-27676)

Yok Etme Usulü

Madde 6- (Değişik birinci cümle:RG-18/8/2010-27676) Valilik ve Kaymakamlıklarda toplanan bayrakları yok etme işlemi; Valinin ve Kaymakamın belirleyeceği üç kişilik bir komisyon gözetiminde, ay-yıldız ile kırmızı kumaşların kesilerek ayrılmasından sonra kırpma makinesinde veya kapalı alanda yakılmak suretiyle yapılır. Yurt dışında yok etme işlemi büyükelçiliklerde ve başkonsolosluklarda, Dışişleri Bakanlığının uygun göreceği bir yöntemle yapılır.

Yürürlük

Madde 7- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 8- Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Savunma Bakanı, İçişleri Bakanı, Dışişleri Bakanı ve Maliye Bakanı yürütür.

Kaynakça:

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.4633&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=