KURANDA DUA AYETLERİ

KURANDA DUA AYETLERİ

· Ey Rabbimiz! Yalnız Sana ibadet ederiz ve yalnız Senden yardım dileriz. Bizi dosdoğru yola ilet, Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna; gazaba uğrayanların ve sapıkların yoluna değil. (Fatiha-5.6.7)

· Ey Rabbimiz! Kabul buyur bizden, daima işiten, daima bilen sensin ancak sen. Ey Rabbimiz! Bizi sana boyun eğenlerden kıl, neslimizden de sana itaat eden bir ümmet çıkar, bize ibadet usullerimizi göster, tövbemizi kabul et; zira tövbeleri çokça kabul eden, çok merhametli olan ancak sensin. (Bakara-127,128)

· Ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi ateş azabından koru! (Bakara-201)

· Ey bizleri yetiştiren Rabbimiz! Üzerlerimize sabır dök ve ayaklarımıza sebat ver ve bizi kâfirler kavmine karşı muzaffer buyur. (Bakara-250)

· Eğer unutacak veya yanılacak olursak bizi sorumlu tutma. Rabbimiz Bizden öncekilere yüklediğin gibi, bize de ağır yük yükleme. Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmeyeceği şeyi taşıtma, bizi affet, bizi bağışla, bize acı. Sen Mevla’mızsın, kâfirlere karşı bize yardım et.(Bakara-286)

· Ey Rabbimiz, bizleri doğru yoluna erdirdikten sonra kalplerimizi eğriltme ve bize katından bir rahmet ihsan et. Şüphesiz, çok bağış yapan yalnız sensin. (Ali-İmran-8,9)

· Rabbimiz! Şüphesiz biz iman ettik, artık bizim günahlarımızı bağışla ve bizi ateşin azabından koru! (Ali-İmran-16)

· Ey Rabbimiz, indirmiş olduğun mesaja inandık, Peygambere uyduk, bizleri bu mesajın canlı şahitleri arasına yaz.(Ali-İmran-53)

· Ey Rabbimiz! Günahlarımızı ve işlerimizdeki taşkınlıklarımızı bağışla, savaş alanlarında ayaklarımızı iyi dire ve kâfirlere karşı bizlere zafer ver! (Ali-İmran-147)

· Ey Rabbimiz! Biz, ‘Rabbinize iman ediniz’ diye imana çağıran bir nida edici işittik, hemen iman ettik, ey Rabbimiz! Artık günahlarımızı bize mağfiret buyur ve bizim kusurlarımızı bizden ört ve bizleri sâlih kullar ile beraber öldür. Rabbimiz! Peygamberlerinle vaat ettiklerini bize ver, kıyamet günü bizi rezil etme. Sen şüphesiz sözünden caymazsın.(Ali-İmran-193,194)

· Ey Rabbimiz, biz kendimize zulmettik, eğer bizi bağışlamaz, bize acımazsan kesinlikle hüsrana uğrayanlardan oluruz. (Araf-23)

· Ey Rabbimiz! Bizi zalimler topluluğu ile beraber bulundurma! (Araf-47)

· Rabbimiz; üzerimize sabır yağdır ve bizi Müslümanlar olarak öldür. (Araf-126)

· Ey Rabbimiz! Zalim bir millet ile bizi sınama, rahmetinle bizi kâfirlerden kurtar. (Yunus-85)

· Rabbim! Beni ve çocuklarımı namaz kılanlardan eyle. Rabbimiz! Duamı kabul buyur. Ey Rabbimiz! Herkesin hesaba çekileceği günde bizi, ana – babamızı ve müminleri bağışla! (İbrahim-40,41)

· Rabbimiz! Katından bize rahmet ver ve işimizde doğruyu göster, bizi başarılı kıl! Kehf-10)

· Rabbimiz, iman ettik, sen artık bizi bağışla ve bize merhamet et, sen merhamet edenlerin en hayırlısısın! (Mü’minün-109)

· Rabb’im bana iyilerden olacak bir çocuk ver. (Saffat-100)

· Rabbimiz, bizden cehennem azabını uzaklaştır. Doğrusu cehennem in azabı sürekli ve acıdır. Furkan-65)

· Rabbimiz! Bize eşlerimizden ve çocuklarımızdan gözümüzün aydınlığı olacak insanlar ihsan et ve bizi, Allah’a karşı gelmekten sakınanlara önder yap! (Furkan-74)

· Rabbimiz, bizi ve bizden önce inanan kardeşlerimizi bağışla, kalplerimizde inananlara karşı bir kin bırakma! Rabbimiz! Sen çok şefkatli, çok merhametlisin! (Haşr-10)

· Ey Rabbimiz, biz ancak Sana güvendik, Sana gönül verdik ve bütün gidiş Sanadır. Rabbimiz! Bizi, inkâr edenlerle imtihan etme; bizi bağışla, doğrusu sen, güçlü olan, Hâkim olansın. (Mümtehine-4,5)

· Ey Rabbimiz! Bize nurumuzu tamamla, bizim için mağfiret buyur. (Tahrim)

· Ya rab! Benim göğsüme genişlik ver. İşimi kolaylaştır, Dilimden düğümü çöz ki, sözümü iyi anlasınlar. (Taha- 25.26.27.28)

· Rabbim! Bana tarafından hayırlı bir nesil bağışla. Şüphesiz sen duayı hakkıyla işitensin. (Ali-İmran 38)

· Benim namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm tüm varlıkların Rabbi olan Allah içindir. (Enam 162)

· Bizim velimiz Sensin; artık bizi bağışla, bize merhamet eyle; bağışlayanların en hayırlısı Sensin! (Araf 155)

· Gökleri ve yeri yaratan Rabbim, dünya ve ahirette benim velim Sensin! Benim ruhumu Müslüman olarak al ve beni iyiler arasına kat! (Yusuf-101)

· Ey Rabbim! (Annem babam) beni küçükten terbiye edip yetiştirdikleri gibi, sen de kendilerine merhamet et! (İsra-24)

· Ey Rabbim, bir yere girerken oraya doğru olarak girmemi ve bir yerden çıkarken oradan doğruluk ilkesine bağlı olarak çıkmamı nasip eyle. Bana kendi katından destekleyici bir güç ver! (İsra-80)

· Rabbim! Benim ilmimi artır. (Taha-114)

· Rabbim! Şeytanların kışkırtmalarından Sana sığınırım. Ve onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım Rabbim Ya Rabbi, beni zalimler arasında bırakma. (Müminun-97,98, 94)

· Rabbim, bağışla ve merhamet et, sen merhamet edenlerin en hayırlısısın. (Müminun-118)

· Rabbim! Bana hikmet ver ve beni iyiler arasına kat. (Şuara-83)

· Ey Rabbim! Bana ve ana babama verdiğin nimete şükretmemi ve hoşnut olacağın iyi iş yapmamı gönlüme getir. Rahmetinle, beni iyi kulların arasına kat. (Neml-19)

· Ey Rabbim, beni öyle yönlendir ki, bana ve anama-babama verdiğin nimetine şükredeyim ve hoşnut olacağın iyi bir iş yapayım. Soyumdan gelenleri de benim için iyi kimseler eyle. Çünkü ben, gerçekten tevbe ile Sana yüz tuttum ve ben gerçek Müslümanlardanım. (Ahkaf-15)

· Rabbim! Beni, anamı babamı, evime inanmış olarak gireni, inanan erkek ve kadınları bağışla; zalimlerin de yalnız helâkini artır. (Nuh-28)

· Rabbim; bozgunculara karşı bana yardım et. (Ankebut )

Bir cevap yazın